تولید تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه بیوتکنولوژی توسط محققان ایرانی
محققان ایرانی موفق به ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه بیوتکنولوژی شده اند.

مریم شهریار -کارشناس ارشد بیوتکنولوژی واحد دانش بنیان بیوسنتز ، گفت: از سال 1392 موفق به ساخت و تولید مواد آزمایشگاهی در زمینه های بیوتکنولوژی شده ایم تا این مواد آزمایشگاهی در آزمایشگاههای دانشگاهها، آزمایشگاههای خصوصی و پژوهشگاههای مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.

بیوتکنولوژی

وی با بیان اینکه مواد آزمایشگاهی تولید شده توسط ما شامل فنول، لودینگ دای، قرص های محیط کشت، انواع تانک های الکترو فورز، دستگاهpcr هستند، عنوان کرد: این مواد آزمایشگاهی در زمینه تکنولوژی و بیوتکنولوزی و سنتز برای بررسی تنوع ژنتیکی، آلودگی های موجود عفونی و باکتریایی به کار می روند.

شهریار یادآور شد: مواد آزمایشگاهی تولید شده در زمینه ژنتیک و بیوتکنولوزی، دامپروری، کشاورزی و میکروبیولوژی مورد استفاده کاربران در آزمایشگاهها قرار می گیرند.

این محقق افزود: محصولات آزمایشگاهی تولید شده توسط ما در دانشگاه آزاد اسلامی استفاده می شود، سطح 3 بنیاد ملی نخبگان را دارد و در ISI مقاله ای از تولیداتمان به چاپ رسیده است.