chemiaco

Month: February 2020

طیف سنج کربن سولفور (CHN-SO)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer) دستگاههای طیف سنجی مادون قرمز براساس کاربرد در صنعت و ترکیبات مولکولی هدف در سه ناحیه : MId-IR / Near-IR / Far-IR تعریف میشود که بازه طول موجی بین 15 – 18000 (cm-1) براساس تیاز مشتری متغییر میباشد ارزش بازار دستگاههای طیف سنجی...

کروماتوگرافی مایع (LC)

کروماتوگرافی مایع (LC)

اصول اولیه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کروماتوگرافی با کارایی بالا به عنوان یک تکنیک ناب و ویژه ای به شمار می رود که برای جداسازی، باز شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات در مخلوط ها مورد کاربست آنالیزهای شیمیایی واقع می گردد. پایه های اولیه نحوه کارکرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بر این...

کروماتوگرافی گازی (GC)

کروماتوگرافی گازی کروماتوگرافی گازی از جمله زیر مجموعه های تجهیزات آنالیز شیمیایی به شمار می رود که در راستای جداسازی ترکیبات شیمیایی فرار و قابل تبخیر در مخلوط ها مورد استفاده واقع می گردد. یک کروماتوگراف گازی شامل بخش های مختلفی است. مانند: یک لوله نازک و طولانی به نام ستون کروماتوگرافی، یک...

انالیز حرارتی (DSC/TGA/STA)

تکنیک های آنالیز حرارتی جهت انالیز کیفی و کمی در مورد تأثیر حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله ترکیبات شیمیایی، پلیمرها (لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت)، سرامیک‏‌ها، آلیاژها، مواد معدنی، غذا و داروها میباشد. کنیک هتی مختلف آنالیز حرارتی مانند:  تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA)، گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)، گرما...

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

یکی دیگر از پرکاربردترین تجهیزات آنالیز دستگاهی، تجهیزات اسپکتروفتومتر UV-Vis یا طیف سنجی مرئی- فرابنفش است که در صنایع گوناگونی در راستای شکل گیری آنالیزهای کمی و کیفی و همچون اسپکتروسکوپی جذب اتمی در پیشبرد امور تحقیقاتی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه علوم پایه و فنی مهندسی بکار...