chemiaco

علمی

طیف سنج کربن سولفور (CHN-SO)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer)

طیف سنج فوریه مادون قرمز (FT-IR Spectrometer) دستگاههای طیف سنجی مادون قرمز براساس کاربرد در صنعت و ترکیبات مولکولی هدف در سه ناحیه : MId-IR / Near-IR / Far-IR تعریف میشود که بازه طول موجی بین 15 – 18000 (cm-1) براساس تیاز مشتری متغییر میباشد ارزش بازار دستگاههای طیف سنجی...

انالیز حرارتی (DSC/TGA/STA)

تکنیک های آنالیز حرارتی جهت انالیز کیفی و کمی در مورد تأثیر حرارت بر انواع مختلف مواد، از جمله ترکیبات شیمیایی، پلیمرها (لاستیک، پلاستیک و کامپوزیت)، سرامیک‏‌ها، آلیاژها، مواد معدنی، غذا و داروها میباشد. کنیک هتی مختلف آنالیز حرارتی مانند:  تجزیه گرمایی تفاضلی (DTA)، گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC)، گرما...

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر (Uv-Visible Spectrophotometer)

یکی دیگر از پرکاربردترین تجهیزات آنالیز دستگاهی، تجهیزات اسپکتروفتومتر UV-Vis یا طیف سنجی مرئی- فرابنفش است که در صنایع گوناگونی در راستای شکل گیری آنالیزهای کمی و کیفی و همچون اسپکتروسکوپی جذب اتمی در پیشبرد امور تحقیقاتی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی در حوزه علوم پایه و فنی مهندسی بکار...

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilen

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilen

تجزیه و تحلیل اسید های چرب با ستون HP-88 Agilent چکیده : تعیین اسید های چرب FAMES با استفاده از استیل کلرید و مشتقات استر متانول و جداسازی عالی ترکیبات پیچیده FAMES با ستون hp-88 جداسازی نظیر ایزومر سیس و ترانس آن ها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی روش بسیار گسترده ای برای تجزیه...