chemiaco

Tag: HPLC

کروماتوگرافی مایع (LC)

کروماتوگرافی مایع (LC)

اصول اولیه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کروماتوگرافی با کارایی بالا به عنوان یک تکنیک ناب و ویژه ای به شمار می رود که برای جداسازی، باز شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات در مخلوط ها مورد کاربست آنالیزهای شیمیایی واقع می گردد. پایه های اولیه نحوه کارکرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بر این...