chemiaco

کروماتوگرافی مایع (LC)

اصول اولیه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

کروماتوگرافی با کارایی بالا به عنوان یک تکنیک ناب و ویژه ای به شمار می رود که برای جداسازی، باز شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات در مخلوط ها مورد کاربست آنالیزهای شیمیایی واقع می گردد. پایه های اولیه نحوه کارکرد کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا بر این روش استوار می باشد که حلال مایعی با فشار بالا به داخل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا پمپ می گردد که این حلال مخلوطی از نمونه هاست و مخلوط از درون یک ستون عبور می نماید که با مواد جاذب جامد پر شده است. هر نمونه درون این حلال در حال عبور از درون ستون کروماتوگرافی – که به ترتیب به آن ها فاز متحرک و فاز ساکن اطلاق می گردد- با فاز ساکن و جامد درون ستون برهمکنش دارد و لحظه به لحظه تعادلاتی پی در پی بین فاز ساکن و فاز متحرک ایجاد می گردد. این تعادلات لحظه ای بر حسب تمایل بیشتر یا کمتر نمونه به فاز ساکن باعث دیرتر خارج شدن از ستون کروماتوگرافی با نمونه هایی می گردد که تمایل برهمکنش بیشتری با فاز ساکن دارند و این در مقایسه با نمونه هایی است که تمایل کمتری به این فاز دارند. در نتیجه نمونه هایی که در ابتدای ستون با هم مخلوط همگنی دارند، در انتهای ستون بصورت مجزا خارج می گردند.

نحوه انجام کروماتوگرافی با کارایی بالا

مخلوط نمونه هایی که برای جداسازی به محصولات کروماتوگرافی مایع اعمال می شوند، در حجم های پایین حدود چند میکرولیتر به دستگاه تزریق می شوند، سپس این مخلوط وارد یک فاز متحرک می شود و از درون ستون با همدیگر عبور می نمایند. اجزاء نمونه در طول ستون با سرعت های متفاوتی عبور می کنند. این سرعت خود وابسته به ویژگی های شیمیایی و برهمکنش های فیزیکی فاز متحرک و فاز ساکن می باشد. به زمانی که هر نمونه خاص از طول ستون می گذرد و در طرفی دیگر دیده می شود، زمان ماند هر نمونه اطلاق می گردد.

انواع کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

این تکنیک از اولین روش های مورد کاربست در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا محسوب می شود. در این روش نمونه ها بر حسب تمایلشان به یک فاز قطبی مانند سیلیکا از هم جدا می شوند. علاوه بر آن توانایی نمونه ها به درگیر شدن در برهمکنش های قطبی مانند برهمکنش های پیوند های هیدروژنی یا برهمکنش های پیوند دوگانه با پیوند دوگانه از اهمیت بالایی برخوردار است. در این کروماتوگرافی فاز متحرک غیر قطبی و یا غیر آبی مورد استفاده واقع می گردد. درست مانند کلروفرم این روش نیز به طور مؤثر و قابل توجهی برای جداسازی نمونه هایی مناسب است که به راحتی در حلال های غیر قطبی حل می شوند. نمونه ها در فاز ساکن قطبی با یکدیگر درگیر هستند و آن نمونه ای بیشتر در این پروسه درگیر می گردد که قطبیت بیشتری را داشته باشد. قطبیت بیشتر به معنای جذب بیشتر می باشد. قدرت برهمکنش علاوه بر آنکه تابعی از گروههای عاملی موجود در ساختار مولکولی نمونه به شمار می آید، تابعی از فاکتور استری نیز هست. فاکتور استری امکان جداسازی ایزومرهای ساختاری را به کاربر اعطاء می کند.

بهره جستن از حلال های کمی قطبی تر در فاز متحرک، باعث زمان کمتر ماند نمونه در ستون می گردد. چرا که نمونه غیر قطبی با دو فاز قطبی تر کمتر برهمکنش از خود به نمایش می گذارد. برخورداری مقدار بسیار کمی از آب در فاز متحرک سبب آب پوشی سطح فاز ساکن می شود که در نتیجه کاهش بیشتر زمان ماند نمونه را در پی دارد.

این روش شامل: یک فاز ساکن غیر قطبی و یک فاز متحرک آبی یا نسبتا قطبی می باشد که دقیقا برعکس کروماتوگرافی مایع با فاز نرمال می باشد. از معمول ترین فاز های ساکن مورد استفاده در این روش، سیلیکایی می باشد که سطح آن به وسیله گروه های دارای شاخه های کربنی بین ۸ تا ۱۸ کربن اصلاح گشته است. این گروههای عاملی سطحی بصورت RMe2SiCl مشخص می شوند که  R نشان دهنده شاخه های کربنی دارای ۸ تا ۱۸ کربن است. با استفاده از این فاز ساکن، زمان ماند نمونه در ستون برای نمونه هایی با قطبیت کمتر، بیشتر خواهد شد و با تغییر در میزان قطبیت فاز متحرک نظیر افزودن مقدار کمی آب به این فاز می توان زمان ماند نمونه را درون ستون بیشتر کرد.

این روش کروماتوگرافی نیز به روش کروماتوگرافی ژل تراوایی یا فیلتر کردن ژلی معروف گشته است که از دیگر تکنیک های کروماتوگرافی HPLC به شمار می آید. روش جدا سازی نمونه ها در این روش بر حسب سایز و اندازه مولکولی آنان صورت می گیرد. این تکنیک رزولوشن پایینی دارد و غالبا در گام پایانی در مرحله خالص سازی مورد استفاده قرار می گیرد. از نکات دیگر در این روش اینکه مولکول های بزرگتر که توانایی ورود به حفره های فاز ساکن را ندارند، از درون ستون عبور می کنند ولی مولکول های ریزتر که داخل حفرات دسته و پنجه نرم می کنند، دیرتر از ستون عبور خواهند کرد. پس می توان نتیجه گرفت که مولکول های ریزتر زمان ماند بیشتری را در ستون می گذرانند.

کروماتوگرافی مایع تبادل یونی از دیگر روش های کروماتوگرافی HPLC می باشد که نحوه جداسازی در این روش بر اساس برهمکنش و جذب یونهای موجود در حلال و بارهای مستقر در سطح فاز ساکن صورت می گیرد. یونهای محلول که باری مشابه با فاز ساکن دارند، طرد می شوند. این در حالی است که یونهایی که بار مخالف با بار سطح فاز ساکن دارند، در ستون همچنان باقی می مانند. این یونها با استفاده از تغییر وضعیت فاز متحرک به راحتی از داخل ستون خارج خواهند شد. تغییر وضعیت ممکن است با افزایش قدرت یونی فاز متحرک انجام شود که به کمک افزودن نمک به حلال صورت می گیرد. همچنین ممکن است با افزایش دمای ستون و یا تغییر pH محلول و نیز روش های دیگر انجام شود.

روش های دیگری نیز در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا وجود دارد که از آن ها صرف نظر کرده و فقط به ذکر پرکاربرد ترین روش های آن پرداختیم.

انواع دتکتورهای مورد استفاده در HPLC

دتکتورهای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم پذیر هستند:  دتکتورهای عمومی و  دتکتور های انتخابی.

دتکتورهای  عمومی غالبا توده و کل خروجی را با ارزیابی تفاوت میان آن ها در خصوصیات فیزیکی فاز متحرک مانند ضریب شکست مورد بررسی و واکاوی قرار می دهند. این در حالی است که در دتکتورهای انتخابگر، فقط یک ویژگی خاص از آنالیت اندازه گیری می شود. مانند جذب نور ماوراء بنفش یا مرئی که در اینجا یکی از ویژگی های فیزیکی یا شیمیایی از آنالیت مورد واکاوی قرار می گیرد.

پرکاربردترین دتکتورهای کروماتوگرافی

 • دتکتور UV-Vis
 • دتکتور فلوئورسانس
 • دتکتور charged aerosol detector
 • دتکتور mass

البته امکان استفاده از دتکتور های ترکیبی نیز وجود دارد. مانند: UV-Vis-mass و یا استفاده از چند دتکتور Mass پشت سر هم نیز امکان پذیر است.

خدمات فنی و مهندسی نانو ابزار، آماده هر گونه خدماتی وابسته به تعمیرکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا می باشد.

کاربرد در صنایع

بیوشیمی

 • انالیز و تحقیقات امینواسیدها، مولتی پپتایدها و پروتئین ها
 • انالیز و تحقیقات نوکلئوالکالی ها، نوکلوئسیدها، ریبوتیدها
 • انالیز و تحقیقات امینوبیوژنیک ها

صنعت داروئی

 • کاربردهای رایج تحقیقات دارو های متداول مانند : انالگسیک ها، دپرسانت ها، ترانکولایزرها، کاردیووسکولارهای دارویی، سولفون امید ها، انتی پلوژیست ها
 • کاربری های تحقیقات داروئی استروئیدی مانند: ادرنال کرتکس هورمون، اندروژن، هرمون های زنانه و پروجستوژن
 • کاربری های تحقیقات داروئی انتی بیوتیک مانند : پنی سیلین، تتراسیکلین، کلرومایستین
 • کاربری های تحقیقات داروئی الکالویدها
 • شناسایی ترکیبات داروئی و مواد مرتبط با دارو مانند : اسید ارسولیک، افلوکسیم ها

صنایع غذایی :

 • انالیز ایزولاسیون کربوهیدرات
 • انالیز ارگانیک اسید و بو دهنده و طعم دهنده های داروئی
 • انالیز ویتامین ها (VB1 – VC – VA – VD – VE )
 • انالیز افزودنی های غذایی ( بنزوئیک اسید، سربیک اسید، نمک های سدیم ساکارین)
 • شناسایی الاینده های غذایی ( فلاواسین ، نیتروسامین، ملامین و غیره )

حفاظت محیطی

 • شناسایی هیدروکربه های اروماتیکی پلی سیکلیک و پلیکلرینت بی فنیل در اب و خاک
 • شناسایی باقی مانده سموم در اب و خاک (کلرین های ارگانیکی، ارگان فسفر ها)
 • شناسایی امین ها و فنل ها در اب و خاک

صنایع شیمیایی

 • انالیز اتانول ها، کتون ها، الدئیدها و ایزولاسیون اتریک (پروپاندیول، زلیتول، الکل اروماتیک)
 • انالیز اسید، ایستر ایزولاسیون (فولیک اسید ایستر، اسید های چرب)
 • پایش فنی فرایند ها ( مواد خام، محلول ها و میان تولید ها)

تحقیقات علمی و دانشگاهی

 • اموزشی ، تحقیقات علمی

Agilent

مجموعه کیمیا طیف سنج کلیه تجهیزات ازمایشگاهی از کمپانی اجیلنت را بصورت پیش سفارش و تامین ظرف مدت ۳ ماه انجام میدهد.

جهت اشنایی بیشتر با محصولات این کمپانی توضیحات زیر از وبسایت اجیلنت استخراج و ترجمه گردیده است.

اگر آزمایشگاه شما دنبال محصولات کروماتوگرافی مایع با ثباتی با کارایی فوق العاده و نیرومند برای آنالیزهای کامل کروماتوگرافی است، کروماتوگرافی مایع Liquid Chromatography مدل ۱۲۶۰Infinity LC از کمپانی اثبات شده و قابل اطمینان Agilent، بهترین سیستم متناسب با بودجه محدود شما و با ۴۰ سال نوآوری و تجربه در علوم مختلف می باشد. با خرید کروماتوگراف مایع HPLC مدل ۱۲۶۰Infinity LC از مزایای بی نظیر ترکیب پیشرفته ابزار دقیق، نرم افزار همه کاره و مواد اولیه عالی بهره مند خواهید شد.

از مزایای دستگاه بسیار قدرتمند کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC  مدل ۱۲۶۰Infinity LC می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سادگی و قابل فهم بودن روش استفاده کروماتوگراف مایع LC مدل ۱۲۶۰Infinity LC به طوری که حتی کاربران تازه کار در آزمایشگاه قادر خواهند بود سریعا بهترین نتایج را از این دستگاه بگیرند.

کارایی فوق العاده بالای سیستم کروماتوگرافی مایع HPLC مدل ۱۲۶۰Infinity LC که به منظور بهره وری هر روزه آزمایشگاه بهینه سازی شده است و هر روز و هر ساعت قادر به ارائه نتایج خارق العاده در همه ی کاربردهای شما و همه ی نیاز های آزمایشگاه شما است.

کیفیت بالای صنعتی و طول عمر بسیار بالای اثبات شده در فروش بالای ۱۰۰۰۰۰ کروماتوگراف مایع LC مدل ۱۲۶۰Infinity LC کمپانی Agilent با قیمتی باورنکردنی

کروماتوگرافی مایع LC مدل Infinity LC 1260 حقیقتا ایده آل ترین انتخاب برای آزمایشگاه های کوچک تا متوسط است که نیاز به آنالیزهای روزمره استاندارد HPLC دارند و هم زمان علاقه مندند از مزایای UHPLC هم بهره مند شوند.

کروماتوگرافی مایع HPLC مدل ۱۲۶۰Infinity LC میزان توان را در سری از محصولات کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC افزایش داده است. با توجه به محدوده توانی ۶۰۰ بار و جریان بیشتر از ۵ میلی لیتر بر دقیقه و محدوده توانی ۲۰۰ بار با جریان بیشتر از ۱۰ میلی لیتر بر دقیقه به اضافه سرعت دتکتور معادل ۸۰ هرتز و حساسیتی ده برابر بیشتر از سابق، کاربر قادر به کار با دستگاهی با دقت بسیار بالا و قابلیت جداسازی بی نظیر خواهد بود. از طرفی هزینه ای که کاربر باید برای خرید این مدل از محصولات کروماتوگرافی مایع مایع HPLC بپردازد به مراتب کمتر از سری های سابق و مزایای آن به مراتب بیشتر است.

قابلیت UHPLC و تکرارپذیری عالی کروماتوگرافی مایع Liquid Chromatography مدل ۱۲۶۰Infinity LC در حفظ زمان ها و سطوح در ۶ بار تکرار آنالیز نمونه استاندارد با حجم تزریق ۳µL  می باشد.

سیستم تحویل حلال طراحی شده در پمپ کروماتوگرافی مایع HPLC مدل ۱۲۶۰Infinity LC جریان حلال را به طور پایدار و بدون پالس تا ۱۰mL/min تضمین می کند و پمپ فشاری تا ۶۰۰bar را داراست که امکان استفاده از ستون هایی با ذرات کوچکتر برای وضوح بهتر و مدت زمان اجرای سریعتر را ارائه می دهد. امکان استفاده از اشکال مختلف از جمله پمپ ایزوکراتیک یا گرادیانی با واحد گاز زدا دو کاناله یکپارچه در این سیستم وجود دارد.

قابلیت تبدیل آسان از روش HPLC به UHPLC کروماتوگرافی مایع LC مدل ۱۲۶۰Infinity LC با استفاده از ستون های کوچکتر با ذرات زیر ۲ میکرون است که زمان آنالیز کمتر و رزولوشن بهتر را نتیجه می دهد.

ادغام کروماتوگراف های Agilent با سلول کارتریج منحصر به فردی که دارای طول مسیر ۶۰ میلیمتری است و همچنین به کار بردن دتکتور Diode Array در مدل ۱۲۶۰Infinity LC این سری از دستگاه های HPLC، سطح نویز قله به قله را به ۰٫۶ رسانده است. این عدد، بهترین رقم حاصله در حساسیت دتکتور های به کار رفته در دستگاه های HPLC می باشد.

در این سیستم گزینه های سخت افزاری و شکل all-in-one که شامل یک پمپ ایزوکراتیک یا گرادیان، تزریق دستی یا اتوسمپل ویال، آون ستون و آشکارساز طول موج متغیر است، امکان افزایش کارایی ابزار را فراهم می آورند.

در کروماتوگرافی مایع HPLC مدل ۱۲۶۰Infinity LC آپشن های دستگاه ارتقا زیادی یافته اند تا نیازهای آینده شما را هم بر طرف کنند. شما می توانید کروماتوگراف مایع LC مدل ۱۲۶۰Infinity LC خود را با این آپشن های متنوع که به منظور بهبود کارایی کروماتوگرافی و بهره وری سیستم آزمایشگاه شما طراحی شده اند ارتقا دهید تا متناسب با نیازهای روز افزون آزمایشگاهتان شود. شما می توانید ظرفیت سیستم خود را با ارتقا پمپ از isocratic به gradient ، ارتقا تزریق کننده با یک اتوسمپلر یا اضافه کردن یک آون ستونی به منظور بهبود بهره وری افزایش دهید. با ارتقا ظرف نمونه در آنالیزهای LC/MS می توانید میزان کنترل خود روی کارهایتان را بالا ببرید. هم چنین می توانید سری دتکتور ۱۲۰۰ Infinity را به سیستم کروماتوگرافی خود اضافه کنید و به این طریق دتکتور فلورسانس را برای آنالیز نمونه هاایی مانند فلوکسین، دتکتور شاخص انکسار را برای آنالیز قندها، دتکتور پراکندگی نور تبخیری را برای آنالیز کروموفورهای به غیر اشعه ماورا بنفش و مولتی دتکتور Agilent را برای GPC پیشرفته مورد استفاده قرار دهید.

کارایی و قابل اعتماد بودن سیستم کروماتوگرافی خود را برای پاسخ گویی به همه نیازهای جداگانه خود با ترکیب کردن دستگاه Agilent 1260 Infinity LC Poroshell  با ستون های ZORBAX LC و لوازم جانبی کروماتوگرافی مایع بیشینه کنید.

حساسیت بالا تنها ویژگی محصولات HPLC ساخت شرکت Agilent نیست و دستگاه ۱۲۶۰Infinity LC به میزان چشمگیری دارای حساسیت پایینی به ضریب شکست بوده که این امر مسبب کیفیت بالای خطوط پایه است.

طراحی مدولار کروماتوگرافی مایع مدل ۱۲۶۰Infinity LC و بازه وسیع انتقال حلال، تزریق و آپشن های نمایشی آن، سبب ایجاد دستگاهی انعطاف پذیر در بازه ی وسیعی از کاربردها شده است. با توجه به این که شما چه کاربردی را مد نظر دارید، این دستگاه اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما قرار می دهد.

مشخصات فنی کروماتوگراف مایع HPLC مدل ۱۲۶۰Infinity LC
مشخصه توضیح
سیستم هیدرولیک کروماتوگرافی مایع HPLC Dual piston in series pump with proprietary servo-controlled variable stroke drive, floating pistons
محدوده جریان قابل تنظیم کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC ۰٫۰۰۱ – ۱۰ mL/min, in 0.001 mL/ min increments
محدوده جریان کروماتوگرافی مایع HPLC ۰٫۲ – ۱۰٫۰ mL/min
دقت جریان کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC <0.07% RSD, or < 0.02 min SD whatever is greater, based on retention time
at constant room temperature
صحت جریان کروماتوگرافی مایع HPLC ± ۱% or 10 μl/min whatever is greater
فشار کروماتوگرافی مایع HPLC Operating range 0 – ۶۰ MPa (0 – ۶۰۰ bar, 0 – ۸۷۰۰ psi) up to 5 mL/min
Operating range 0 – ۲۰ MPa (0 – ۲۰۰ bar, 0 – ۲۹۵۰ psi) up to 10 mL/min
فشار pulsation کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC < 2 % amplitude (typically < 1.3 %), or < 3 bar at 1 mL/min isopropanol, at all pressures > 10 bar
 Compressibility compensation کروماتوگرافی مایع HPLC User-selectable, based on mobile phase compressibility
محدوده pH توصیه شده کروماتوگراف مایع با کارآیی بالا HPLC ۱٫۰ – ۱۲٫۵, solvents with pH < 2.3 should not contain acids which attack
stainless steel
Gradient formation کروماتوگرافی مایع HPLC                 Low pressure quaternary mixing/gradient capability using proprietary high-speed proportioning valve
محدوده ترکیب کروماتوگرافی مایع HPLC ۰ – ۹۵ % or 5 – ۱۰۰ %, user selectable
دقت ترکیب کروماتوگراف مایع HPLC < 0.2 % RSD, or < 0.04 min SD whatever is greater, at 0.2 and 1 mL/min
محدوده دمایی کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC ۱۰ degrees below ambient to 80 °Cup to 80 °C: flow rates up to 5 mL/min
دقت دمایی کروماتوگراف مایع HPLC ± ۰٫۸ °C with calibration ± ۰٫۵ °C
ظرفیت ستون کروماتوگرافی مایع HPLC                 Three 30 cm
نوع آشکارسازی کروماتوگراف مایع HPLC ۱۰۲۴-element photodiode array
منبع نور کروماتوگرافی مایع HPLC Deuterium lamp
محدوده طول موج کروماتوگراف مایع HPLC ۱۹۰ – ۶۴۰ nm
نویز کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC < ± ۳ × ۱۰-۶ AU at 230 nm/4 nm

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.